Om Elfag

Elfag gjorde ein usynlig bransje synlig

I 1995 danna kundane til grossisten Eilag den frivillige elektrikarkjeden Elfag. Vi er i dag 160 medlemsbedrifter fordelt på 180 stader over heile landet – dette gjer oss til landets største og mest kjende elektrikarkjede.

Arbeidet vårt bestod i å gjere ein til då nær usynleg bransje meir synleg. Elektrikarane held seg til folk flest berre når straumen vart borte. Vi satt elektrikarane våre på kartet, mellom anna sette vi i gang marknadsaktivitetar som understreka viktigheita av å vedlikehalde elektriske anlegg. I tillegg sette vi fokus på dei mange produkta og løysingane som fins i bransjen.

Gjennom auka kjennskap til kjeda følte kundane tryggheit ved å nytte seg av vår kompetanse. Dette, og at vi var ein landsdekkande elektrikarkjede, vart etter kvart viktige argument for å nytte seg av Elfag-elektrikaren.

For meir informasjon, sjå elfag.no.